Nedostane-li ena koho chce, bda tomu, koho dostane. Mark Twain